Mappe topografiche gratuite, altitudine, rilievo

Visualizzazione e condivisione di mappe topografiche gratuite.

中国

Mappe topografiche 中国

中国

中国

中国 (35.00007 104.99993)

Coordinate: 8.83790 73.49973 53.56082 134.77546 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 6'890 m - Altitudine media: 512 m

香港島

中国 > 香港 > 香港島

香港島, 香港, 000000, 中国 (22.27933 114.16281)

Coordinate: 22.19265 114.10988 22.30028 114.30905 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 954 m - Altitudine media: 47 m

郑州市

中国 > 河南省 > 郑州市

郑州市, 河南省, 中国 (34.74872 113.61915)

Coordinate: 34.26292 112.71421 34.98775 114.20545 - Altitudine minima: 45 m - Altitudine massima: 2'141 m - Altitudine media: 301 m

泉州市

中国 > 福建省 > 泉州市

泉州市, 福建省, 中国 (25.19019 118.33872)

Coordinate: 24.19019 117.33872 26.19019 119.33872 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 1'792 m - Altitudine media: 315 m

哈尔滨市

中国 > 黑龙江省 > 哈尔滨市

哈尔滨市, 黑龙江省, 中国 (45.79883 126.53040)

Coordinate: 44.05998 125.67825 46.67182 130.23350 - Altitudine minima: 70 m - Altitudine massima: 1'672 m - Altitudine media: 325 m

河南省

中国 > 河南省

河南省, 中国 (34.00000 114.00000)

Coordinate: 31.38446 110.35511 36.36681 116.64686 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 3'611 m - Altitudine media: 489 m

河北省

中国 > 河北省

河北省, 中国 (39.00000 116.00000)

Coordinate: 36.04840 113.45647 42.61764 121.02487 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 2'921 m - Altitudine media: 544 m

四川省

中国 > 四川省

四川省, 中国 (30.50000 102.50000)

Coordinate: 26.04817 97.34738 34.31471 108.54267 - Altitudine minima: 209 m - Altitudine massima: 6'927 m - Altitudine media: 2'408 m

济南市

中国 > 山东省 > 济南市

济南市, 山东省, 中国 (36.65070 117.11400)

Coordinate: 35.99207 116.21934 37.53815 117.97263 - Altitudine minima: 4 m - Altitudine massima: 1'473 m - Altitudine media: 98 m

香港島

中国 > 香港 > 香港島

香港島, 南區, 香港, 中国 (22.24454 114.20538)

Coordinate: 22.19398 114.11616 22.29511 114.26126 - Altitudine minima: -2 m - Altitudine massima: 546 m - Altitudine media: 42 m

南京市

中国 > 江苏省 > 南京市

南京市, 栖霞区, 江苏省, 中国 (32.12057 118.87512)

Coordinate: 32.02752 118.75985 32.24706 119.23951 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 438 m - Altitudine media: 26 m

浙江省

中国 > 浙江省

浙江省, 中国 (29.00000 120.00000)

Coordinate: 26.85910 118.02241 31.18258 123.39362 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 2'125 m - Altitudine media: 175 m

合肥市

中国 > 安徽省

合肥市, 安徽省, 中国 (31.74770 117.33252)

Coordinate: 30.95306 116.68669 32.54149 117.96878 - Altitudine minima: 2 m - Altitudine massima: 1'720 m - Altitudine media: 96 m

长春市

中国 > 吉林省 > 长春市

长春市, 吉林省, 130000, 中国 (43.81307 125.31712)

Coordinate: 43.15999 124.00874 45.25134 127.08779 - Altitudine minima: 44 m - Altitudine massima: 1'999 m - Altitudine media: 281 m

广州市

中国 > 广东省 > 广州市

广州市, 越秀区, 广州市, 广东省, 510030, 中国 (23.13020 113.25929)

Coordinate: 22.97020 113.09929 23.29020 113.41929 - Altitudine minima: -10 m - Altitudine massima: 388 m - Altitudine media: 20 m

鹤岗市

中国 > 黑龙江省 > 鹤岗市

鹤岗市, 黑龙江省, 154100, 中国 (47.33559 130.28367)

Coordinate: 47.04361 129.66316 48.35178 132.51235 - Altitudine minima: 51 m - Altitudine massima: 1'055 m - Altitudine media: 190 m

江苏省

中国 > 江苏省

江苏省, 中国 (33.00000 120.00000)

Coordinate: 30.76026 116.35520 35.37259 122.40713 - Altitudine minima: -1 m - Altitudine massima: 2'086 m - Altitudine media: 85 m

西藏自治区

中国 > 西藏自治区

西藏自治区, 中国 (29.85564 90.87498)

Coordinate: 27.30540 78.39232 36.48407 99.11555 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 8'143 m - Altitudine media: 2'655 m

西安市

中国 > 陕西省 > 西安市

西安市, 陕西省, 中国 (34.34305 108.93508)

Coordinate: 33.69522 107.65562 34.74595 109.79144 - Altitudine minima: 332 m - Altitudine massima: 3'705 m - Altitudine media: 1'043 m

南阳市

中国 > 河南省 > 南阳市

南阳市, 卧龙区, 南阳市, 河南省, 中国 (33.00105 112.52927)

Coordinate: 32.84105 112.36927 33.16105 112.68927 - Altitudine minima: 96 m - Altitudine massima: 1'125 m - Altitudine media: 164 m

云南省

中国 > 云南省

云南省, 中国 (25.00000 102.00000)

Coordinate: 21.14314 97.52746 29.22572 106.19421 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 6'927 m - Altitudine media: 1'557 m

三亚市

中国 > 海南省 > 三亚市

三亚市, 海南省, 中国 (18.25347 109.50344)

Coordinate: 18.14384 108.92817 18.63020 109.80695 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 1'787 m - Altitudine media: 167 m

拉萨市

中国 > 西藏自治区 > 城关区 > 拉萨市

拉萨市, 纳金街道, 城关区, 西藏自治区, 中国 (29.65539 91.17047)

Coordinate: 29.24065 89.75281 31.05753 92.62453 - Altitudine minima: 3'551 m - Altitudine massima: 7'050 m - Altitudine media: 4'828 m

北京市

中国 > 北京市 > 北京市

北京市, 东城区, 北京市, 100010, 中国 (39.90622 116.39128)

Coordinate: 39.74622 116.23128 40.06622 116.55128 - Altitudine minima: 15 m - Altitudine massima: 1'270 m - Altitudine media: 67 m

福建省

中国 > 福建省

福建省, 中国 (26.54500 117.84278)

Coordinate: 23.19948 115.84731 28.32052 121.03366 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 3'801 m - Altitudine media: 312 m

深圳市

中国 > 广东省 > 深圳市

深圳市, 福田区, 深圳市, 广东省, 518000, 中国 (22.55545 114.05433)

Coordinate: 22.39545 113.89433 22.71545 114.21433 - Altitudine minima: -5 m - Altitudine massima: 952 m - Altitudine media: 83 m

湖南省

中国 > 湖南省

湖南省, 中国 (27.66621 111.74871)

Coordinate: 24.64022 108.78609 30.12843 114.25604 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 2'987 m - Altitudine media: 440 m

安阳市

中国 > 河南省 > 安阳市

安阳市, 北关区, 安阳市, 河南省, 455000, 中国 (36.10236 114.33633)

Coordinate: 35.94236 114.17633 36.26236 114.49633 - Altitudine minima: 54 m - Altitudine massima: 836 m - Altitudine media: 143 m

洛阳市

中国 > 河南省 > 洛阳市

洛阳市, 西工区, 洛阳市, 河南省, 471000, 中国 (34.65569 112.42096)

Coordinate: 34.49569 112.26096 34.81569 112.58096 - Altitudine minima: 113 m - Altitudine massima: 1'077 m - Altitudine media: 280 m

重庆市

中国 > 重庆市 > 重庆市

重庆市, 渝中区, 重庆市主城都市区, 重庆市, 400015, 中国 (29.56474 106.54788)

Coordinate: 29.40474 106.38788 29.72474 106.70788 - Altitudine minima: 154 m - Altitudine massima: 682 m - Altitudine media: 319 m

成都市

中国 > 四川省 > 成都市

成都市, 四川省, 中国 (30.65986 104.06337)

Coordinate: 30.09205 102.99027 31.43710 104.89485 - Altitudine minima: 307 m - Altitudine massima: 5'880 m - Altitudine media: 1'381 m

衡水湖

中国 > 河北省 > 王家宜子村

衡水湖, 冀州区, 王家宜子村, 衡水市, 河北省, 053200, 中国 (37.58356 115.60132)

Coordinate: 37.55606 115.57011 37.61092 115.62750 - Altitudine minima: 20 m - Altitudine massima: 28 m - Altitudine media: 22 m

邯郸市

中国 > 河北省 > 邯山区 > 邯郸市 > 浴新南街道

邯郸市, 浴新南街道, 邯山区, 河北省, 056000, 中国 (36.58333 114.48333)

Coordinate: 36.42333 114.32333 36.74333 114.64333 - Altitudine minima: 38 m - Altitudine massima: 841 m - Altitudine media: 111 m

山东省

中国 > 山东省

山东省, 中国 (36.00000 119.00000)

Coordinate: 34.37858 114.81691 38.60144 122.95676 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 2'953 m - Altitudine media: 164 m

武汉市

中国 > 湖北省 > 武汉市

武汉市, 一元街道, 江岸区, 湖北省, 430021, 中国 (30.59511 114.29994)

Coordinate: 30.43511 114.13994 30.75511 114.45994 - Altitudine minima: 13 m - Altitudine massima: 262 m - Altitudine media: 28 m

青岛市

中国 > 山东省 > 青岛市

青岛市, 市南区, 青岛市, 山东省, 266001, 中国 (36.06380 120.37814)

Coordinate: 35.90380 120.21814 36.22380 120.53814 - Altitudine minima: -1 m - Altitudine massima: 1'088 m - Altitudine media: 34 m

上海市

中国 > 上海市

上海市, 中国 (31.23228 121.46921)

Coordinate: 30.66144 120.85086 31.88347 123.33421 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 412 m - Altitudine media: 3 m

焦作市

中国 > 河南省 > 山阳区 > 焦作市 > 新城街道

焦作市, 新城街道, 山阳区, 焦作市, 河南省, 454000, 中国 (35.20757 113.25340)

Coordinate: 35.04757 113.09340 35.36757 113.41340 - Altitudine minima: 77 m - Altitudine massima: 1'399 m - Altitudine media: 293 m

长沙市

中国 > 湖南省 > 长沙市

长沙市, 岳麓区, 长沙市, 湖南省, 410006, 中国 (28.23021 112.93359)

Coordinate: 28.07021 112.77359 28.39021 113.09359 - Altitudine minima: 21 m - Altitudine massima: 340 m - Altitudine media: 61 m

沈阳市

中国 > 辽宁省 > 沈阳市

沈阳市, 辽宁省, 中国 (41.67499 123.45867)

Coordinate: 41.19769 122.41674 43.04030 123.80854 - Altitudine minima: 2 m - Altitudine massima: 1'226 m - Altitudine media: 158 m

威海市

中国 > 山东省 > 威海市

威海市, 山东省, 264200, 中国 (37.51210 122.11526)

Coordinate: 36.51240 121.17463 37.59628 122.77496 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 1'028 m - Altitudine media: 24 m

北镇市

中国 > 辽宁省 > 北镇市 > 北镇市 > 北镇街道

北镇市, 北镇街道, 北镇市, 锦州市, 辽宁省, 121000, 中国 (41.59611 121.79278)

Coordinate: 41.43611 121.63278 41.75611 121.95278 - Altitudine minima: 6 m - Altitudine massima: 811 m - Altitudine media: 108 m

南昌市

中国 > 江西省

南昌市, 江西省, 中国 (28.67927 115.88860)

Coordinate: 28.16067 115.43426 29.12507 116.56084 - Altitudine minima: 10 m - Altitudine massima: 1'506 m - Altitudine media: 57 m

玛亚

中国 > 西藏自治区 > 边坝县 > 加贡乡

玛亚, 加贡乡, 边坝县, 昌都市, 西藏自治区, 中国 (30.88172 93.86665)

Coordinate: 30.88167 93.86660 30.88177 93.86670 - Altitudine minima: 4'694 m - Altitudine massima: 6'551 m - Altitudine media: 5'292 m

江西省

中国 > 江西省

江西省, 中国 (28.00000 116.00000)

Coordinate: 24.48885 113.57490 30.07999 118.48216 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 3'712 m - Altitudine media: 253 m

长阳土家族自治县

中国 > 湖北省 > 长阳土家族自治县 > 宜昌市

长阳土家族自治县, 宜昌市, 长阳土家族自治县, 湖北省, 中国 (30.48815 110.84237)

Coordinate: 30.20006 110.34798 30.77599 111.34061 - Altitudine minima: 35 m - Altitudine massima: 2'275 m - Altitudine media: 775 m

上海市

中国 > 上海市 > 上海市

上海市, 黄浦区, 上海市, 200010, 中国 (31.22530 121.48905)

Coordinate: 31.06530 121.32905 31.38530 121.64905 - Altitudine minima: -1 m - Altitudine massima: 92 m - Altitudine media: 4 m

杭州市

中国 > 浙江省 > 杭州市 > 四季青街道

杭州市, 四季青街道, 浙江省, 中国 (30.24896 120.20523)

Coordinate: 29.18883 118.33969 30.56485 120.71285 - Altitudine minima: 0 m - Altitudine massima: 1'763 m - Altitudine media: 240 m

珠穆朗玛峰

中国 > 西藏自治区 > 定日县 > 曲当乡

珠穆朗玛峰, 曲当乡, 定日县, 日喀则市, 西藏自治区, 中国 (27.98824 86.92502)

Coordinate: 27.98819 86.92497 27.98829 86.92507 - Altitudine minima: 5'463 m - Altitudine massima: 8'839 m - Altitudine media: 6'835 m

崇州市

中国 > 四川省 > 成都市

崇州市, 成都市, 四川省, 611230, 中国 (30.69209 103.64507)

Coordinate: 30.50275 103.11913 30.88161 103.82176 - Altitudine minima: 460 m - Altitudine massima: 4'003 m - Altitudine media: 1'092 m

Altri posti

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .